Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोट

ठेगाना : मान्म, कालिकाेट (कर्णाली प्रदेश, नेपाल)

फोन नं : ०८७-४४०११२, 9858337777

फ्याक्स : ०८७-४४०१६२

इमेल : dao.kalikot@gmail.com, daokalikot@moha.gov.np

Facebook : https://m.facebook.com/%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87%E0%A4%9F-109021787388472/